İş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş yeri hekimliği belgesine sahip kişidir.

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ NEDİR ?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş yeri hekimliği belgesine sahip kişidir.

İş yerinde, çalışanların işe bağlı sağlık sorunlarından korunmaları, meslek hastalıklarının, kazalara bağlı yaralanmaların ve maluliyetlerin önlenmesi, iş yerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının ve sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla tam bir mesleki bağımsızlık içinde bilgi ve becerilerini kullanması gereken, mesleki faaliyetlerini iş yerinde sürdüren hekimdir.

İŞ YERİ HEKİMİNİN GÖREVLERİ

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İş yerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İş yerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İş yerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak

“İş yeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” İçin Tıklayın!

İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞMA SÜRELERİ

İş Yeri Tehlike Sınıfı Çalışan sayısı başına en az (dakika)
Az Tehlikeli 5 dk/Ay
Tehlikeli 10 dk/Ay
Çok Tehlikeli 15 dk/Ay

İŞ YERİ HEKİMİ BULUNDURMAK NE SAĞLAR, NE KAZANDIRIR?

 1. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Mevzuatının gerekleri yerine getirilmiş olur.
 2. ’İnsani ihtiyaç ve haklar’ a, saygılı bir çalışma ortamı için çaba harcandığı somut olarak gösterilmiş olur..
 3. Kaza ve sık görülen hastalıklara bağlı iş gücü ve iş günü kayıpları minimize edilmiş, tazminat, tedavi ve rehabilitasyon maliyetleri kontrol edilmiş olur.
 4. Çalışanlara sağlanan, kapsamlı sağlık hizmetleriyle sık karşılaşılan hastalıklar yerinde ayaktan tedavi edilir, koruyucu sağlık hizmetleri gereken ölçekte sağlanarak çalışanların motivasyonu ve iş memnuniyetleri artırılır, aidiyet duyguları güçlendirilir. İş gücü verimliliği arttırılır.
 5. Sağlıklı-güvenli bir iş-çalışma ortamı sağlamak üzere tahsis edilen kaynaklar bir maliyet unsuru değil “yatırım” sayılmaktadır. Bu harcamaların maliyet / yararlılık açısından en verimli yatırımlardan biri olduğu artık genel kabul görmektedir.

PERİYODİK MUAYENE TABLOSU

Uluslararası standartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

İş Yeri Tehlike Sınıfı En Geç ( yıl )
Az Tehlikeli  Beş yılda bir
Tehlikeli  Üç yılda bir
 Çok Tehlikeli  Yılda bir

olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak iş yeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.