İş güvenliği uzmanı; İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işgüvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişilerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR?

İş güvenliği uzmanı; İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işgüvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişilerdir.

İş Güvenliği uzmanları çalışma hayatındaki tehlikeleri mümkünse yok etmek ya da asgari düzeye indirmek için;hukuk, kimya, sağlık psikoloji ve fizik gibi birçok temel bilimden faydalanarak çalışmalarını yürütürler.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SINIFLARINA GÖRE GÖREV ALABİLECEĞİ TEHLİKE SINIFLARI

20/6/2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunun GEÇİCİ 4. Maddesine göreçok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle ve (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilir.

20/6/2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunun GEÇİCİ 4. Maddesine göre tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilir.

İş Yeri Tehlike Sınıfı

Çalışan sayısı başına en az (dakika)

Çok Tehlikeli

40

Tehlikeli

20

Az Tehlikeli

10

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetini Kimler Almalı

İş Güvenliği uzmanlığı hizmetini 6331 Sayılı İş Kanununda tanımları

Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın

(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

 1. Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,
 2. 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
 3. Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etme